۱۳۸۹ بهمن ۷, پنجشنبه

ماجراي منو مادر زنم

ماجراي منو مادر زنم
سلام اسم من هوتن هست و29 سالمه اين داستان سکس منو مادر زنم شهنازه اون يک زنه 44 ساله با پوست گندم گونه که هيکل پري داره با قد بلند سينه هاي درشت واز همه مهمتر يه کون خوشکل که منو ديوونه ميکنه داستان از اونجا شروع شد که همه ما قرار بود براي مراسم عروسي برادر زنم بريم شهرستان اما من بخاطر مشغله شغلي قرار شد بعد از بقيه برم شهناز جون هم بخاطر گرفتن يه وام که مدتها بود براش دوندگي کرده بود تصميم گرفت که بمونه و با من بياد شهرستان طي تماس تلفني که با آرزو همسرم داشتم قرار شده بود که من از راه ماموريت به خونه مامانش برمو فردا هم صبح زود حرکت کنيم و گفت که همه چيز رو آماده کرده و توي يه ساک داده به مامانش ساعت حدودا 8 شب بود که رسيدم بعد از 6 روز ماموريت و دور بودن از کس خوشگل آرزو جون مادر زنم اومد جولو و طبق عادت هميشه منو بوسيدو گفت هوتن جون آرزو تا لحظه آخر که ميرفت سفارش تو رو ميکرد منم بهش قول دادم که حسابي بهت برسم گفتم شما لطف ميکنيد ولي بعضي از کارا فقط وظيفه آرزو جونه شهنازم با يه شيطنت خاصي بهم نگاه کرد و گفت به هر حال يه شب که بيشتر نيست من همه جوره بايد جور آرزو رو بکشم اينو که گفت کيرم شروع کرد به بزرگ شدن اما به رو خودم نياوردم گفتم شهناز جون من بايد برم يه حمام حسابي بکنم اونم گفت باشه تو برو منم شامو آماده ميکنم توي حمام همش تو فکر حرف شهناز بودم که يه فکري به سرم زد گفتم يا ميگيره يا نه ولي ارزش امتحان کردنو داره اين بود که شهنازو صدا کردم اومد دم در حمام و گفت هوتن جان چيزي لازم داري گفتم نه مامان ببخشيد اين کار وظيفه آرزو ولي حالا که نيست ميخواستم اگه بشه کمرمو بماليد شهناز گفت حتما هوتن جون تو که اينقدر خجالتي نبودي و تو همين حين درو هل داد و اومد تو منم که کاملا لخت بودم و فرصت هيچ عکس العملي رو پيدا نکردم خلاصه شهناز اومدو سريع ليفو برداشت و به من گفت که برگرد منم برگشتمو اون شروع کرد به ماليدن نميدونم چي شد که تو کمتر از چند ثانيه کيرم به بزرگترين سايزي که ممکن بود رسيد تو همين احوال بودم که شهناز گفت هوتن جون پا شو حالا که اومدم کل بدنتو ليف بکشم منم که ديدم بهترين موقع براي عملي کردن نقشمه پا شدمو برگشتم و با يه کير 18 سانتي رو به روش ايستادم اونم بدون اينکه بخواد جا بخوره گفت فکر کنم وظيفه اصلي آرزو جونم امشب اوفتاد گردن من بعدشم بدون اينکه منتظر حرفي از طرف من باشه جلوم زانو زد و کيرمو تا ته کرد تو حلقش همون موقع بود که فرق کس با تجربه با بي تجربه رو فهميدم حسابي حشري شده بودم خصوصا که حدود 7 روز بود کاري نکرده بودم به شهناز گفتم ميشه تو هم لخت بشي تو همون حالي که داشت ساک ميزد کيرمو از دهنش در آوردو گفت قرار نيست بهت کس بدم فقط ميخوام وظيفه آرزو رو انجام بدمو آبتو بيارم بعدش دوباره کيرمو کرد تو دهنشو ادامه داد از زير هم با تخمام بازي ميکرد ديگه وقتش بود سرشو گرفتم تو دستام چند بار تا ته هل دادم تو حلقش تا کشيدم بيرون آبم با شدت پاشيدو صورتو بلوز شهناز جونو حسابي خيس کرد شهناز بلند شدو گفت خوب شد که خالي شدي وگرنه معلوم نبود امشب تا صبح ممکن بود با من چه کار کني خلاصه کارم تموم شد و حوله پوشيدم اومدم بيرون شهناز جونمم با اون آبي که من پاشيدم مجبور بود يه دوش بگيره وقتي اومد بيرون انگار نه انگار که چند دقيقه پيش کيرم تو دهنش بوده اومد گفت شام حاضره هوتن جون بيا شامو با هم خورديمو از همه جا حرف زديم . واي هر چي بهش نگاه ميکردم سير نميشدم تازه فهميده بودم چه کسيه و چقدر با تجربست . من از وقتي نوجوون بودم عاشق سکس با زناي بزرگتر از خودم بودم شام که تموم شد شهناز بهم گفت هوتن جون برو بخواب که فردا کلي راه در پيش داريم منم پاشدم برم بخوابم اومدم از کنارش رد بشم خم شدمو لباشو با تمامه وجود بوسيدم گفتم مرسي بابت همه چيز . رفتم تو اتاق زمان تجرد آرزو جون بخوابم ولي چون کسي ازش استفاده نميکرد و بخاريش خاموش بود حسابي سرد شده بود هر چي غلط خوردم ديدم نه مثل اينکه نميشه خوابيد پاشدم پتو بالشت رو برداشتم برم تو حال بخوابم ديدم شهناز جون هنوز بيداره و داره ظرفها رو ميشوره گفت چي شده هوتن جون کجا ؟ گفتم از سرما نميشه خوابيد امشب تو حال ميخوابم شهناز گفت سرماي امشب بدن داغ آرزو رو ميخواد که گرمت کنه واي دوباره کيرم داشت هشدار بلند شدن ميداد گفتم مامان راست ميگي ولي من امشب دستم از دنيا کوتاهه شهناز گفت دل براي خودت نسوزون تا چند دقيقه پيش اون کيره گندت تو دهنه من بود بهش گفتم اين کير کس ميخواد با اين چيزا راضي نميشه گفت کسي در کار نيست عزيزم برو بخواب فردا شب کسه زنه خوشگلت رو بکن حالا هم برو تو اتاق من بخواب که بعد زنت نگه شوهرمو رو زمين خوابوندين رفتم تو اتاق شهناز جون و رو تخت خوابيدم اصلا نميدونم کي خوابم برد تو خواب بودم که حس کردم يکي داره با کيرم ور ميره چشمامو باز کردم واي خداي من چي ميديدم با اينکه چراغ اتاق خاموش بود ولي نور چراغ حال ميتابيد تو اتاق حس ميکردم آرزويي که از نوجواني با من بود برآورده شده يه بدن درشت روم افتاده بود با دو تا پستون گنده و يه کون خوش تراش پوستش خيلي سفيد نبود ولي از اون دسته بدنهايي بود که اصلا مو ندارن آروم شروع کرد شلوارم رو کشيد پايين و گفت جوووووون خيلي خواستم تحمل کنم ولي فکر کردم حالا که خدا شوهرمو ازم گرفته اگه با تو سکس نکنم بايد برم با يه قريبه سكس داشته باشم بعدش تمام کيرمو يک جا گذاشت تو دهنش و شروع کرد به ساک زدن از اون حرفه ايها بود کيرم کامل تو حلقش بود گذاشتم خوب کيرمو خورد بعد بهش گفتم بيا بخواب حالا نوبت منه اونم از روم پاشدو کنارم رو تخت خوابيد هنوز کسشو نديده بودم با اينکه يه بار آبمو آورده بود اومدم بين دو تا پاش واي چه روناي گنده اي داشت پاهاشو از هم باز کردم واي چه کسه پشمالويي داشت رفتم پايين لبامو گذاشتم رو کسش يه آه بلند کشيد زبونمو انداختم وسط کسش و شروع کردم به ليس زدن شهناز مثل جنده ها جيغ ميکشيد دست راستمو گذاشتم رو چوچولش و دست چپمو بردم چنگ انداختم تو پستوناي گندش داشتم با ولع تمام کس مادر زنمو ميخوردم يه کس جا افتاده 44 ساله دستش رو کرد تو موهامو با تمام قدرت صورتمو به کسش فشار داد همه بدنش ميلرزيد جيغ زد و گفت الان خيست ميکنم آب کسمو بخور آبمو بخور آه آه آه…… و ارضا شد اومدم بالا لبام از ترشحات کسش حسابي خيس شده بود شروع کرد به خوردن لبام همه صورتمو ميليسيد يکم که آروم شد بهم گفت مرسي داماد خوبم کاشکي زودتر باهات تنها شده بودم آخ که نميدوني چه حالي کردم حالا ميخوام حسابي حالت بيارم خوب عزيزم شايد اين شرايط ديگه پيش نياد پس هر چي ازم ميخواي بگو منم بهش گفتم من ميگذارم به عهده خودت اين کير امشب تا صبح ماله تو شهناز گفت ميخوام يه چيزي بهت بدم که خيلي ها تو کفشن يه لب ازم گرفتو گفت تو فقط بخواب باقيش با من رفت پايين و دوباره کيرمو کامل گذاشت تو دهنش جوري که پشمام ميخورد به لباش يه کمي که ساک زد کيرمو از دهنش در آورد و يه تف حسابي انداخت روش اومد خودشو رو کيرم تنظيم کرد ولي دم سوراخ کونش آروم نشست روش کيرم داشت آروم آروم تو کون گندش جا ميشد واي چقدر تنگ و گرم بود باورم نميشد اون کون خوشکل رو فتح کرده بودم ديگه کيرم تو کون شهناز جا باز کرده بود و منم حسابي حشري شده بودم شهناز هم آه ناله هاش شروع شده بود ديگه نميتونستم زير بمونم ميخواستم بالا باشم تا با همه وجود کسو کونشو بگام براي همين از جا پا شدم کيرم از تو کونش در اومد بهش گفتم چهار دستو پا شو خودمم رفتم پشتش يه تف انداختم دم سوراخ کونش که حالا کمي هم باز شده بود و کيرمو تا دسته جا کردم يه آهي کشيدو گفت عزيزم اين کونو تا حالا به کسي نداده بودم پس سعي کن خوب بکنيش کيرمو با قدرت تو کونش فرو ميکردم با هر ضربه کون گندش مثل ژله ميلرزيد داشتم ميگاييدمش ميگفت عزيزم داري منو ميگايي يه کم آرومتر بهش گفتم تو امشب جنده مني ميخوام هر کاري خواستم باهات بکنم گفت بکنم عزيزم امشب همه بدنم در اختيار تو هر جام که دوست داري بگذار حرفاش بدتر حشريم ميکرد اما هم من از کس شهناز بي بهره مونده بودم هم کس اون کير منو ميخواست براي همينم کيرمو از کونش بيرون کشيدمو اومدم جلوش ايستادم اونم که وظيفشو خوب ميدونست شروع کرد به ساک زدن يکمي ساک زد کيرمو بيرون کشيدمو بهش گفتم رو شکم بخواب و رفتم افتادم روش چه کون گنده و نرمي داشت روناش چسبيده بودن به هم کسشو نميديدم براي همينم دست انداختم لاي لمبه هاي کونشو از هم بازشون کردم سر کيرمو گذاشتم دم کوسشو آروم فشار دادم توش حسابي خيس و گرم بود شروع کردم به گاييدن کسش . صورتشو برميگردوند ولبامو ميمکيد مدام قربون صدقه کيرم ميرفت . گفت ميخواد برگرده که از جلو کسشو بکنم منم قبول کردم از ديدن بدن درشتش لذت ميبردم برگشت و رو به روم خوابيد منم دوباره شروع کردم به گاييدن خم شدم روشو پستوناي گندشو مک ميزدم چقدر کسش نرمو تپل بود همه کيرمو بلعيده بود آبم ميخواست يواش يواش بياد ولي دلم نمي خواست سکسمون به اين زودي تموم بشه براي همين کيرمو از کس داغش کشيدم بيرون سينه هاي بزرگش بدجوري تحريکم ميکرد اومدم رو سينه هاش خودش زود فهميد سينه هاي بزرگشو تو دستاش گرفتو چسبوند به هم منم کيرمو فرو کردم بينشون چشماي خمارشو که نگاه ميکردم ديوونه ميشدمم دوباره برگشتم پايينو کيرمو تو کسه تپلش فرو کردم چه آهي ميکشيد همه وجودش همه بدنش در اختيارم بود خودشو رها کرده بود عاشق کس دادنش بودم با همه وجودش داشت بهم ميداد گفت هوتن جون چه کيري داري قربون کيرت بشم عزيزم منم بهش گفتم چه کسي داري شهنازجون چه کون و پستوني داري قربون اون پشماي سياه کست برم اين حرفا حسابي حشري ترمون کرده بود باز کيرمو کشيدم بيرون رفتم پايين زبونمو انداختم رو کس خيسش و حسابي ليسيدمش چوچوله صورتي رنگ خوشکلشو کرده بودم تو دهنمو مک ميزدم اونم داد ميزد ميگفت هوتن تو کس ليس مني هوتن تو کس کن مني بازم پاشدم کيرمو تو دست گرفتم گذاشتم دم کسش بهم گفت تف کن تو کسم منم يه تف حسابي انداختم رو کسشو کيرمو فرو کردم افتادم رو بدن گرمو گندش سفت بغلش کردم و کسشو با تمام قدرت ميگاييدم هر دو تامون تو اوج بوديم که شهناز داد زد محکم تر بکن همشو بهم بده منم سرعتمو بيشتر کردم چند ثانيه بعد آب از دور کيرم زد بيرون تا حالا نديده بودم آب زن از کسش بيرون بريزه شهناز ديگه ناي تکون خوردن نداشت ولي به خاطر من پاشد و گفت ميخوام يه حاله ديگه بهت بدم که تا حالا کسي بهت نداده باشه گفت چهار دستو پا شو و رفت پشتم شروع کرد به ليسيدن سوراخ کونم دستشم از بين پاهام رد کردو شروع کرد به ماليدن کيرم تا حالا کسي اين کارو برام نکرده بود واي چه حالي ميداد آروم آروم زبونشو تو کونم ميکرد منم که حسابي حال ميکردم کونمو به صورتش فشار ميدادم اونم سرعت دستشو بيشتر کرده بود بهش گفتم مامان وقتشه گفت برگرد تا برگشتم کيرمو گذاشت تو دهنشو شروع کرد مکيدن منم خودمو رها کردمو آبم تا قطره آخر اومد تو دهنش اونم همشو خورد اومد بالا روم خوابيد اون هيکل گندش با اون پستونا جلوم بود دست انداختمو دوباره اون کون خوش تراشش رو ماليدم اونم فقط ازم لب ميگرفت بهش گفتم عاشق کس دادنتم اونم گفت منم عاشق همه چيزتم من زنمو خيلي دوست دارم براي همينم ديگه با شهناز رابطه اي نداشتم ولي اون زن واقعا روياي سکس من بود و هيچ وقت دخترش نتونست جاي اونو برام بگيره.